Slutar snartSenast inkommet

Köpvillkor

1. REGISTRERING

Det krävs att du som kund har registrerat dig för att ta del av Auktioneras tjänster. Registrering sker på www.auktionera.se och "Bli kund" där ett formulär med personuppgifter fylls i. Du som kund får ett kundnummer och lösenord som sedan används för att logga in på hemsidan på ditt konto på hemsidan.  Det är viktigt att du anger korrekta personuppgifter och adress samt håller personlig information uppdaterad på ditt konto. Genom registreringen accepteras Villkoren och Kunden åtar sig att följa de instruktioner som ges. Om ett konto skapas till ett företag krävs det att en fysisk person med behörighet och befogenhet att binda företaget till Villkoren står som kontaktperson. Du som kund ansvarar för alla vidtagna handlingar som utförs under inloggning i ditt namn.

I inloggat läge har du möjlighet att ta del av alla objekt som är till försäljning och du kan ta del av budgivningar samt själv buda på objekt du önskar köpa. Har du själv lämnat in föremål till försäljning kan du även följa hela affären via ditt konto. 


2. TJÄNSTEN OCH DESS ANVÄNDNING

Auktionera lämnar inga garantier för tjänstens tillgänglighet vid driftstörningar, planerat eller oplanerat underhåll eller andra omständigheter, men kommer kontinuerligt testa och kontrollera systemet för att undvika problematik för dig som kund. En driftstörning kan riskera att t.ex. ditt bud inte kommer in i tid till auktionsavslut. Beroende på omständigheter tar Auktionera beslut om något som säljas på nytt eller om föremålet tillfaller det senast registrerade budet. Du som kund kan nyttja möjligheten att lägga ditt maxbud på önskade föremål, annars har du som kund ett eget ansvar i att ha framförhållning i budgivning för att i god tid upptäcka eventuella driftstörningar eller liknande. 

Auktionera har rätt att stänga av Kunder och dess konton från att använda Tjänsten. Detta kan bland annat innefatta Kunder som: (I) inte följer Villkoren; (II) har förfallna obetalade fakturor; (III) inte hämtat ut köpta Föremål eller (IV) Auktionera bedömer missbruk av ångerrätten på sådant sätt som beskrivs nedan i punkt 6. En Kund som har stängts av från Tjänsten har inte rätt att omregistrera sig eller använda Tjänsten via annan kunds inloggning.


3. ANVÄNDNING AV PERSONUPPGIFTSLAGEN (PUL)

Insamlade personuppgifter används för att tillhandahålla, administrera och kontrollera kundnummer/mina sidor samt Din användning av dessa, liksom för att förhindra missbruk av kundnummer/mina sidor. Dina personuppgifter används även för att tillhandahålla ett effektivare stöd och för att förbättra vårt innehåll och våra produkterbjudanden. Dina personuppgifter kan användas för fakturering och för att skicka viktig information. Vid registrering samtycker du till att Auktionera får använda dina personuppgifter för att ta kontakt och lämna information till dig som är särskilt anpassad för intressen, såsom riktad reklam, administrativa meddelanden, produkterbjudanden, nyhetsbrev mm, som är relevanta för din användning av Webbplatsen. Om du inte önskar erhålla dessa meddelanden, kan du tacka nej genom att skriftligen informera oss.


4. KATALOG/OBJEKTSBESKRIVNING/UTROPSPRISER

Uppgifter i katalogen kan komma att ändras på grund av mellankommande omständigheter. Eventuella ändringar eller tillägg meddelas vid auktionstillfället alternativt anges i objektsbeskrivningen. Om ändring/tillägg är av väsentlig betydelse för föremålets värde har Auktionera rätt att ta bort föremålet och att återföra föremålet med nytt pris, beteckning och beskrivning.


5. BUDGIVNING OCH KÖP ONLINEAUKTION

För att delta i budgivning krävs att du som budar har ett kundnummer och därmed godkänt våra villkor. I inloggat läge kan du som kund leta upp föremål som du vill buda på och ange önskat belopp. Att delta i budgivning av egna inlämnade föremål eller att manipulera budgivning genom ombud är ej tillåtet. Antingen kan du som kund följa budgivningen live, men du kommer oavsett att få ett mail när en annan budgivare lagt ett högre bud. Lägsta tillåtna bud framkommer genom budstegen i villkoren. Om du inte kan följa en auktion live så kan du välja att lägga ett maxbud för vad du kan tänka dig att köpa föremålet för. Om ingen annan budar emot kommer objektet att säljas där budgivningen stannat. Det vinnande budet kan således bli lägre än ditt angivna maxbud. Om en auktion avslutas med två lika höga bud är först inkommande det vinnande budet. Samtliga bud är bindande. Registreras ett bud inom de sista 2 minuterna innan en auktion avslutas så förlängs automatiskt budgivningen så att det åter är 2 minuter kvar till auktionen avslutas. Auktionera reserverar sig för eventuella felskrivningar. Vid tekniska störningar kan auktioner förlängas tills störningar upphört, detta meddelas på hemsidan. Önskar du som kund få hjälp med att lägga bud på föremål kan Auktionera hjälpa till med det vid besök i lokalerna på Stormgatan 20 i Karlstad eller via telefon/mailkontakt.6. ÅNGERRÄTT

Enligt lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (2005:59) har du som konsument ångerrätt vid köp på nätauktion. Du har dock inte ångerrätt om köpet är gjort som näringsidkare (en person som handlar för ändamål som har samband med den egna näringsverksamheten) eller om undantag från ångerrätten i nämnda lag kan tillämpas. Ångrar du ett köp ska det meddelas det auktionshus som de inropet är köpt på inom den ångerfrist som löper under fjorton (14) dagar från och med den dag köparen får det köpta föremålet i sin egen eller via ombuds besittning. Meddelande om ångrat köp ska innehålla objektets utropsnummer,  kundnummer och namn samt kompletta kontouppgifter dit eventuell återbetalning skall ske. Detta mailas till  [email protected] om föremål köpts i Karlstad eller [email protected] om föremålet köpts i Arvika. Du ska använda samma mailadress som finns registrerad på ditt kundnummer.


Efter ångrat köp ska du på egen bekostnad inom fjorton (14) dagar returnera föremålet. Har föremålet avhämtats på plats i auktionshusets lokaler ska retur ske till det auktionshuset. Retur får inte ske mot postförskott. Du som köpare står för risken att föremålet skadas eller kommer bort samt är skyldig att paketera och hantera föremålet på ett sådant sätt att det inte skadas under transporten. Returnerade föremål vars köp inte omfattas av ångerrätt förvaras av Auktionera eller Arvika Auktionsverk för avhämtning av dig som köpare. Om föremålet inte avhämtats inom sju (7) kalenderdagar debiteras en förvaringsavgift och/eller kostnaden för transport och förvaring hos tredje part i enlighet med villkoren i punkt 11 nedan. När Auktionera/Arvika Auktionsverk har tagit emot föremålet återbetalas erlagt belopp inom fjorton (14) dagar. Auktionera gör alltid en bedömning av föremålet för att se att skicket är densamma som vid avhämtning innan utbetalning sker. Ångerrätter gäller inte om föremålet är skadat eller i sämre skick än vid köp.

Enligt ovan nämnda lag äger Auktionera rätt att göra undantag från ångerrätten för föremål av guld, silver eller platina, då det "avser en vara eller tjänst vars pris beror på sådana svängningar på marknaden som näringsidkaren inte kan påverka och som kan inträffa under ångerfristen" (11§2). Undantag kan också göras vid försäljning av föremål i partier där inte alla enskilda delar ingående i utropet kan identifieras utifrån föremålets foton, t.ex. frimärksalbum och samlingar med mynt m.m. Detta pga att det avser en vara som till sin natur är sådan att den efter leverans kan sammanblandas med en annan vara på så sätt att varorna inte kan skiljas ifrån varandra (se 11§2), detta gäller dock inte om varan avhämtas av köparen personligen på Auktionera/Arvika Auktionsverk och du som köpare vid avhämtningstillfället åberopar sin ångerrätt. Om Auktionera har anledning att misstänka att köparen missbrukar ångerrätten t.ex. genom att använda ångerrätten för att slippa stå fast vid lagda bud och på så vis påverkar budgivningsprocessen, förbehåller sig Auktionera sig rätten att stänga ner kundens konto.


7. AVGIFTER

Vid köp tillkommer för varje enskilt auktionsföremål en avgift om 20 % (inklusive moms) + fast serviceavgift på 40 kr/utrop (inklusive moms). På föremål som berörs av den lagstadgade följerätten, dvs den upphovsrättsliga ersättningen debiteras en avgift om 5% på föremål med slutgiltigt pris överstigande 2 215 kr år 2016.


8. FÖLJERÄTT

Enligt ändring (SFS 1995:1273) i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk tillkommer en avgift vid vidareförsäljning av konstverk (målningar, teckningar, skulpturer, textila bilder, grafik) och konstnärligt utformade bruksföremål (glas, keramik, silver, möbler, textilier m.m. vilka ej är framställda i flera identiskt lika exemplar). Avgiften är 5 % på klubbat pris och utgår till konstnären eller dennes efterlevande intill utgången av sjuttionde året efter konstnärens död. Det framgår av objektbeskrivningen vilka föremål som omfattas av konstnärsavgiften. Avgift utgår inte om klubbat pris inte överstiger 5 % av basbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring (2016: 2 215 kr).


9. BETALNING

Betalning sker online med kort eller swish, under fliken Onlinebetalning på "Mina sidor". Betalning kan också göras till:

Auktioneras bankgiro (om föremålet är köpt i Karlstad): 5964-8907
Arvika Auktionsverks bankgiro (om föremålet är köpt i Arvika): 312-9962

Vid betalning via bankgiro skall objektets nummer anges. Vid betalning via Bankgiro skall inbetalning ha kommit Kundtjänst tillhanda före avhämtning kan ske. Registrering av inbetalning via bankgiro sker normalt 2-3 arbetsdagar efter inbetalning. Betalning kan även ske i visningslokalen i samband med hämtning genom kortbetalning eller swish. Auktionera accepterar ej Amex och Diners kreditkort. Om betalning inte erlagts inom sju (7) kalenderdagar efter auktionen äger Auktionera rätt att kräva att köpet fullgörs och kräva dröjsmålsränta motsvarande diskontot med tillägg av 8 % samt en påminnelseavgift om 40 kr inkl. moms per inköpt objekt.


10. AVHÄMTNING

Avhämtning skall ske senast sju (7) kalenderdagar efter köpet. Avhämtning eller beställning av transport av köpta föremål kan ske först efter att köparen erlagt full ersättning till Auktionera. Auktionera lagrar föremålet utan kostnad för dig som köpare under sju (7) kalenderdagar (exklusive den dag då den aktuella auktionen avslutats). Om lagringsperioden överstiger sju (7) kalenderdagar kommer, om inget annat avtalats, föremålet att förvaras på köparens bekostnad. Vid förvaring i Auktioneras egna lokaler, har Auktionera rätt att ta ut en förvaringsavgift på 40 kr inklusive moms per objekt och dygn. Auktionera har även rätt att överlämna föremålet till valfritt externt lagrings-/speditionsföretag för transport/förvaring hos tredje part vid begränsat lagerutrymme och då ska köparen bära samtliga kostnader för sådan transport och förvaring. Genom att ta del av dessa villkor godkänner du som köpare uttryckligen villkoren för förvaring och förbinder dig betala förvaringsavgiften och/eller kostnaden för transport och förvaring hos tredje part. I det fall Köparen utnyttjar sin ångerrätt enligt punkt 6 ovan är du som köpare därmed skyldig att betala för det antal dagar som förvaringen av föremålet överstigit sju (7) kalenderdagar. Genom att ta del av dessa villkor är köparen informerad om att Auktionera har ett särskilt intresse att föremålet hämtas så snart du vunnit en budgivning. Om du betalar men inte hämtar föremålet inom sju (7) kalenderdagar (exklusive den dag då den aktuella auktionen avslutats) kommer Auktionera tillsända en påminnelse med uppmaning att hämta föremålet vid risk av att köpet annars hävs tjugotvå (22) kalenderdagar efter auktionens avslutande. Auktionera förbehåller sig därmed rätt att häva köpavtalet vid köparens försummelse att avhämta föremålet. Vid hävning har du som köpare rätt att återfå vad han har erlagt till Auktionera med avdrag för ovanstående förvaringsavgift och/eller kostnad för transport och förvaring hos tredje part. Om du inte hämtar Föremålet inom tre (3) månader efter uppmaning, förbehåller sig Auktionera även rätten att sälja föremålet i enlighet med reglerna i lagen (1985:982) om näringsidkares rätt att sälja saker som inte har avhämtats. Försäljningsersättningen ska i första hand gå till täckande av kostnaderna för försäljningen och speditionsfirmans fordringar och därefter till täckande av Auktioneras förfallna fordringar på dig som köpare. Så snart föremålet har avhämtats från Auktionera övergår risken och ansvaret för föremålet till dig.


11. BILDÅTERGIVNING

Auktionera äger rätt att fotografera eller på annat sätt avbilda föremål för trycksaker, annonser och annan dokumentation. Fotografier och andra avbildningar är Auktioneras egendom och kan användas för ändamål som inte har samband med försäljningsuppdraget.


12. EXPORTTILLSTÅND

Enligt lag (1988:950) om kulturminnen m.m. krävs tillstånd för utförsel av vissa äldre svenska och utländska kulturföremål. För kulturföremål som skall föras ut ur EU krävs dessutom ett särskilt exporttillstånd enligt Rådets förordning (EEG) nr 3911/92. Tillstånd söks via Riksantikvarieämbetet, Box 5405, 114 84 Stockholm.


13. ANSVAR FÖR FEL

Samtliga föremål säljs i befintligt skick. Det åligger dig som köpare att genom egen undersökning av föremålet innan auktionstillfället noggrant undersöka och bedöma föremålets skick och beskaffenhet. Uppgift i katalog angående t ex upphovsman, äkthet, ålder, teknik och skick är endast vägledande för dig vid undersökning av föremålen. Om Auktionera efter begäran av dig som köpare har lämnat en konditionsrapport över ett föremåls allmänna kondition och eventuella skador, lagningar m m, skall sådana uppgifter i likhet med kataloguppgifter endast tjäna som vägledning för dig och befriar inte dig från undersökningsplikt. Är väsentlig uppgift i katalogen direkt vilseledande, kan detta utgöra grund för hävning av köpet. Katalogbeskrivningen kan komma att ändras på grund av mellankommande omständigheter. Auktionera ansvarar inte för naturligt slitage, smärre skador och defekter, eventuell uppfordring av dukar, råmars kondition och naturliga förändringar i material såsom exempelvis blekning av papper och sprickbildningar i trä som oavsiktligen förbigåtts vid katalogiseringen och således inte utgör grund för reklamation. Ur och urverk säljes som konstföremål och Auktionera ansvarar ej för att de fungerar tekniskt som tidmätare. Eventuella fel skall reklameras omedelbart efter det att du märkt defekt/fel, dock senast inom 10 dagar efter auktionsdagen. Reklamation avseende uppgift om upphovsman skall dock ske senast inom 3 år från auktionsdagen.


14. ANSVAR

Auktioneras ansvar gentemot dig som köpare är alltid begränsat till prisavdrag eller till att som mest återbetala det klubbade priset jämte provision, mervärdesskatt och eventuell droit de suite. Auktionera ansvarar således inte för direkta eller indirekta skador som du som köpare kan drabbas av.


15. TVIST

Eventuella tvister skall avgöras enligt svensk lag och vid Värmlands tingsrätt.


16. SEKRETESSPOLICY

Vilka uppgifter behandlar vi och varför?

När du handlar med Auktionera ber vi dig att lämna vissa personuppgifter, t.ex. namn, adress, e-postadress och kortuppgifter.

Vi sparar och använder dessa uppgifter för att göra det möjligt för dig att köpa och sälja varor, för att kommunicera med dig och för att skicka vårt nyhetsbrev om du lämnat ditt samtycke till detta. Vi registrerar vilka köp och försäljningar du genomför så att du kan få en överblick över tidigare köp och försäljningar när du loggar in på ditt konto. Dessutom använder vi uppgifterna till statistik och för att förbättra användarupplevelsen på vår webbplats.

Du kan alltid återkalla ditt samtycke genom att skicka e-post till [email protected]. Ring oss på telefon 072-738 38 28 om du vill ha mer information.

Spridning av personuppgifter: Vi lämnar bara ut dina personuppgifter till företag som t.ex. samarbetspartners, transportföretag, IT-underleverantörer och vår betalningspartner, och endast i den utsträckning som det är nödvändigt för att behandla dina köp och försäljningar eller säkerställa en optimal drift av våra hemsidor.

Säkerhet: Alla personuppgifter som du lämnar till oss lagras i en säker databas hos Auktionera och behandlas konfidentiellt. När du handlar via våra hemsidor krypterar vi all information i samband med betalningstransaktionen. Du kan när som helst granska dina registrerade personuppgifter genom att gå in på vår webbplats under 'Mina sidor' – 'Kunduppgifter'. Här kan du också göra eventuella ändringar av dina uppgifter. Av säkerhetsskäl kan du emellertid inte ändra förnamn eller efternamn på ditt kundnummer. Önskar du göra ändringar när det gäller ditt namn ber vi dig kontakta oss direkt via mail till [email protected]. Om du inte längre vill vara kund hos Auktionera kan du när som helst meddela detta via e-post eller telefon.


Om du vill ha mer information eller har några andra frågor är du välkommen att kontakta oss på [email protected], 072-738 38 28 eller besöka oss under våra öppettider på Stormgatan 20 i Karlstad. 

Dessa villkor gäller från 2023-08-14